Hướng dẫn số 68-HD/BTGTU ngày 12/8/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Thứ Hai, ngày 17 tháng 8 năm 2020 - 09:01
Hướng dẫn tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai"


File đính kèm: Kích chuột để tài về


124 views

Tổng số: 364 | Trang: 1 trên tổng số 37 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: