Đề cương giới thiệu Luật Chứng Khoán
Thứ Năm, ngày 19 tháng 3 năm 2020 - 09:21
Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 (sau đây gọi tắt là Luật Chứng khoán) được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019; Chủ tịch nước ký lệnh công bố số 18/2019/L-CTN, ngày 03/12/2019; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, thay thế Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.


File đính kèm: Kích chuột để tài về


129 views

Tổng số: 334 | Trang: 1 trên tổng số 34 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: