Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 20/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
Thứ Hai, ngày 25 tháng 12 năm 2017 - 07:00
Thực hiện Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 02/10/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 31/7/2017 của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện Nghi quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành TW đảng khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước


File đính kèm: Kích chuột để tài về


519 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: