Báo cáo số 276/BC-STP ngày 18/11/2017 của Sở Tư pháp
Thứ Hai, ngày 20 tháng 11 năm 2017 - 09:42
kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh V/v sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND tỉnh quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


406 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: