Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị Đảng bộ (mở rộng) phổ biến, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Thứ Hai, ngày 7 tháng 8 năm 2017 - 15:41
Ngày 05/8/2017 Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị Đảng bộ (mở rộng) phổ biến, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.

 

Tham dự Hội nghị có 50 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Sở Tư pháp.

Tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp đã phổ biến, quán triệt 03 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm: (1) Nghị quyết số 10- NQ/TW ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; (2) Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; (3) Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; đồng thời các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến về dự thảo Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu Lãnh đạo cơ quan, các chi bộ, các tổ chức đoàn thể tiếp tục quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên; xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết, viết thu hoạch theo đúng hướng dẫn của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, bảo đảm thiết thực, tránh hình thức, thể hiện trách nhiệm cao của cá nhân trong nhận thức, từ đó đề ra giải pháp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị./.

Tin: Minh Hiền
Ảnh: Cao Tuyên
585 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: