Phát biểu của đồng chí Trần Ngọc Thực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2016
Thứ Ba, ngày 8 tháng 11 năm 2016 - 16:25
BBT: Ngày 03/11/2016, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016. Đồng chí Trần Ngọc Thực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh dự và có bài phát biểu quan trọng hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp xin đăng toàn văn Bài phát biểu.

 

 

Thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể Hội nghị!

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, hôm nay, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016 gắn với triển khai các Luật được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kỳ họp thứ 11 thông qua.

Thay mặt UBND tỉnh tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, các sở, ban, ngành, các cơ quan, doanh nghiệp Trung ương đóng tại địa phương, UBND các huyện, thành phố; Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh đã đến dự Hội nghị, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Năm 2012, Quốc hội đã lựa chọn ngày 9/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamNgày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

Ngày pháp luật được tổ chức với mục đích, ý nghĩa:

Một là, nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, đề cao giá trị của Hiến pháp, pháp luật trong nhà nước pháp quyền, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

Hai là, xây dựng niềm tin, tình cảm, thái độ ứng xử phù hợp với quy định của Hiến pháp, pháp luật.

Ba là, nhằm đề cao ý thức làm chủ, tôn trọng kỷ luật, tự do trong khuôn khổ pháp luật; coi trọng các giá trị đạo đức tốt đẹp; ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, lòng yêu nước, xây dựng lối sống, nếp sống văn hoá; bồi dưỡng ý thức và năng lực phát huy giá trị văn hoá dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại là những điều kiện quan trọng góp phần hình thành con người về mặt tâm hồn, nhân cách, để mỗi con người tự ý thức về mình, về cộng đồng, về dân tộc, về đất nước.

Bốn là, nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Năm là, tổ chức Ngày pháp luật là nhằm hướng tới xây dựng nền văn hóa pháp lý.

 

Thưa toàn thể các đồng chí!

Năm 2016, là năm thứ ba UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức triển khai thực hiện "Ngày Pháp luật". Thực hiện các Chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh các ngành, các cấp đã tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới cán bộ, nhân dân bằng nhiều hình thức, phương pháp đa dạng, nội dung phong phú, phù hợp từng đối tượng, từng địa bàn. Các cơ quan, đơn vị đã tổ chức 1.734 hội nghị, tọa đàm, ngoại khóa với 177.597 lượt người tham dự; tổ chức 314 hội thi tìm hiểu pháp luật, thu hút 97.898 lượt người tham dựthực hiện 852 tin, bài, ảnh, phóng sự, buổi phát thanh tuyên truyền pháp luật; treo 921 băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền; cung cấp 12.175 tài liệu tuyên truyền pháp luật...trong đó có nhiều cơ quan, tổ chức đã tích cực triển khai có hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật nói chung và Ngày pháp luật nói riêng, như: Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức các cuộc thi, hội thi ”Tuyên truyền viên pháp luật giỏi”, thi viết tìm hiểu pháp luật trong học sinh các trường THCS, THPT; Sở Tư pháp đã tổ chức các đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật lưu động trong các trường học, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tuyên truyền cho người dân nông dân và đồng bào dân tộc thiểu số; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện cổ động, tuyên truyền pháp luật bằng xe loa, tổ chức chiếu phim lưu động cho nhân dân các xã vùng sâu, vùng xa,...

Có thể nói, thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trên địa bàn tỉnh đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức về vai trò, vị trí của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao nhận thức của người dân về mục đích, ý nghĩa của Ngày pháp luật, từ đó nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai Ngày Pháp luật của một số cơ quan, đơn vị còn chậm, chưa rõ nét, mang tính hình thức; chất lượng tuyên truyền miệng của một số báo cáo viên, tuyên truyền viên còn hạn chế; các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật chưa được triển khai đều khắp đến các thôn, xóm, tổ dân phố....

 

Kính thưa các đồng chí!

Để tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả "Ngày pháp luật Việt Nam" trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016, trong đó yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức Ngày pháp luật với chủ đề “Nâng cao năng lực xây dựng, thực thi pháp luật; giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân”. Các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật tập trung trong 02 tháng, bắt đầu từ 01/10/2016 đến ngày 30/11/2016, trong đó cao điểm trong tuần lễ từ ngày 07/11/2016 đến 12/11/2016.

Để thiết thực hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tôi đề nghị các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện, cán bộ, công chức tham mưu, tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 82/KH- UBND của UBND tỉnh; quán triệt, phổ biến ý nghĩa, nội dung, chủ đề Ngày pháp luật năm 2016; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2016 thiết thực, phù hợp với từng ngành, từng cấp, không phô trương, hình thức; lựa chọn khẩu hiệu tuyên truyền để treo băng rôn cổ động tại trụ sở cơ quan, đơn vị, treo áp phích, panô, cờ trên các tuyến đường chính, các khu trung tâm, các trường học, địa điểm công cộng...

2. Tổ chức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân học tập, tìm hiểu pháp luật, trong đó tập trung tuyên truyền nội dung các Luật mới được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua và các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Tổ chức thi hành đầy đủ, nghiêm túc các quy định pháp luật gắn với giáo dục ý thức và lợi ích của việc tôn trọng, tuân thủ, chấp hành pháp luật; trước hết cán bộ, công chức phải gương mẫu tuân thủ, chấp hành pháp luật; tích cực, chủ động học tập, tìm hiểu và nắm vững pháp luật để hướng dẫn, tư vấn, giải thích, thuyết phục và vận động nhân dân chấp hành pháp luật; tuân thủ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ. Tập trung, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở; đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật trong giai đoạn phát triển mới của đất nước và hội nhập quốc tế.

3. Kịp thời tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật; phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng tăng thời lượng xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản pháp luật liên quan thiết thực đến đời sống của nhân dân.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên, đoàn viên của tổ chức mình; phối hợp với cơ quan nhà nước, tổ chức hữu quan phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân, vận động nhân dân chấp hành pháp luật; tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật.

Tôi tin rằng, với việc triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ nêu trên, trong thời gian tới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam trên địa bàn tỉnh sẽ thu được nhiều kết quả tốt đẹp.

Với ý nghĩa đó tôi xin phát động hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính chúc các đồng chí đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp!

 

Xin trân trọng cảm ơn!
1.653 views

Tổng số: 71 | Trang: 1 trên tổng số 8 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: