Báo cáo số 182/BC-STP ngày 19/8/2021 của Sở Tư pháp
Thứ Hai, ngày 23 tháng 8 năm 2021 - 16:30
Kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốctế


File đính kèm: Kích chuột để tài về


67 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: